Kontakt dla mediów

senior account executive

Agnieszka Jagusiak

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami przyjmuje Code of Conduct i pracuje nad nowym Kodeksem Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami przyjmuje Code of Conduct i pracuje nad nowym Kodeksem Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami

Z końcem października br. w Strasburgu został przyjęty Code of Conduct (CoC), czyli dokument stanowiący zbiór wytycznych dla firm z branży zarządzania wierzytelnościami, dotyczących postępowania z danymi osobowymi zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Kodeks został opracowany przez FENCA (Federation of European National Collection Associations), międzynarodową organizację, której misją jest m.in. promowanie najwyższych standardów etycznych oraz norm rzetelnego działania, obowiązujących podmioty należące do wspomnianego sektora w całej Europie. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jako członek FENCA brał czynny udział w powstawaniu dokumentu, a z końcem roku rozpoczął pracę nad dostosowaniem własnych regulacji – nowelizacją Kodeksu Postępowania i Etyki.

Prace nad powstaniem Code of Conduct rozpoczęły się na długo przed przyjęciem rozporządzenia RODO, po to, by pomóc klientom i podmiotom obecnym na rynku finansowym we właściwej interpretacji nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, zanim jego zapisy zaczną być powszechnie stosowane. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami brał udział w każdym etapie prac związanych z przygotowaniem Kodeksu. Te rozpoczęły się od weryfikacji i rozwinięcia europejskiego kanonu dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie i procesów przepływu informacji (tzw. „European Standard Business Practices”). Następnym krokiem był aktywny przegląd i monitoring legislacji, a także szerokie konsultacje i powołanie Grupy Roboczej. Niezwykle ważnym aspektem było przedstawienie profilu i sposobu działalności firm z rynku zarządzania wierzytelnościami przedstawicielom Parlamentu i Komisji Europejskiej, w celu uwzględnienia postulatów branży w przygotowywanej regulacji – RODO. Konieczne było również skonfrontowanie wypracowanych interpretacji z rzeczywistością, czyli ocena zastosowania nowych przepisów w działalności firm zarządzania wierzytelnościami.

W konsekwencji przyjęcia dokumentu przez Krajowe Organizacje Branżowe zrzeszone w FENCA, rozpoczął się również proces przyjęcia kodeksu postępowania w zakresie danych osobowych przez Europejską Radę Ochrony Danych. Jak zaznacza Piotr Badowski, Prezes PZZW, to niezwykle ważny krok dla branży zarządzania wierzytelnościami w całej Europie. Dlaczego?

Należy zauważyć, że Code of Conduct ma wartość zarówno jako wytyczne dla firm w codziennej ich pracy, jak i zewnętrzna gwarancja wartości i zobowiązań. Nie może być rozumiany jako rozszerzenie ram prawnych w stosunku do RODO, ale jako praktyczny przewodnik, opisujący szczegółowo profil i specyfikę działalności. Motywacją kryjącą się za działaniem FENCA, jest ujednolicenie i promowanie etycznej i zgodnej z zasadami społecznymi działalności branży, oraz pomoc w interpretacji Rozporządzenia podmiotom działającym na rynku zarządzania wierzytelnościami. Prawidłowe wdrożenie zapisów Kodeksu ma wspierać bezpieczeństwo przetwarzania, dokumentację zgodności oraz rejestr czynności przetwarzania, które w sumie tworzą System Monitorowania i Kontroli Zgodności; znajduje się on obecnie w fazie opracowywania – zauważa Piotr Badowski, Prezes PZZW.

PZZW idzie jeszcze dalej i w tym roku powołał Grupę Roboczą, której zadaniem będzie nowelizacja Kodeksu Postępowania i Etyki obowiązującego w organizacji. Dokument w obecnej postaci istnieje od 2008 r., ale bazuje na Kanonie Dobrych Praktyk z 2003 r., będącym jedną z pierwszych samoregulacji branży na polskim rynku finansowym.

– W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa, rozwojem technologii, oraz chęcią usprawnienia całego procesu dochodzenia należności, podjęliśmy decyzję o nowelizacji Kodeksu Postępowania i Etyki. Nasza organizacja musi respektować uwarunkowania legislacyjne UE, a dodatkowo jako członek FENCA, musi brać pod uwagę Kodeks postepowania zatwierdzony przez zrzeszone Związki Krajowe. Organizacje Krajowe mają możliwość dostosowania wspomnianego dokumentu do lokalnych uwarunkowań, co postanowiliśmy wykorzystać. Pod koniec listopada powołaliśmy Grupę Roboczą, która zajmuje się przygotowaniem nowej wersji Kodeksu Postępowania i Etyki. Chcemy, by ten ujrzał jak najszybciej światło dzienne, a finalna postać uaktualnionego zbioru zasad została zaakceptowana przez członków PZZW w czerwcu 2019 r. podczas corocznego Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami – mówi Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Grupy Roboczej PZZW, pracującej nad nowelizacją Kodeksu Postępowania i Etyki PZZW.

Rolą nowego Kodeksu Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, jak zaznacza Krzysztof Sołkiewicz, jest bycie realnym przewodnikiem dla całej branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce: od kadry kierowniczej, po pracowników obsługujących należności, ale także dla przedsiębiorstw korzystających z usług firm windykacyjnych. – Na nasze działania jest zwrócona uwaga wielu podmiotów i co nie mniej ważne – klientów, dlatego ważne jest, aby codzienna praca firm z branży windykacji postrzegana była jako zgodna z przepisami prawa i zachowaniem jak najwyższych standardów etycznych. Stosowanie w praktyce Kodeksu, nad którym pracujemy, wspiera takie podejście.