17 listopada 2015, 09:47, Expander Advisorsfinanse osobisteoszczędzanieinwestycjeubezpieczeniainformacje prasowe

Expander wprowadza kolejne produkty strukturyzowane Precyzyjna Strategia

„Precyzyjna Strategia III” oraz „Precyzyjna Strategia IV” to nowe edycje produktu strukturyzowanego cieszącego się dużą popularnością wśród klientów. Oferowane są one przez Expander Advisors, a przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. Jest to oferta dla klientów, którzy w inwestycjach obok atrakcyjnego potencjału zwrotu cenią bezpieczeństwo swoich środków.

„Precyzyjna Strategia III” oraz „Precyzyjna Strategia IV” to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z premią. Premia z obu produktów powiązana jest z luksemburskim funduszem absolutnej stopy zwrotu Ethna–AKTIV (A), którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów przy wzmożonej ochronie kapitału. Cel ten realizowany jest poprzez aktywne zarządzanie i dostosowywanie portfela do aktualnych oraz prognozowanych warunków rynkowych. Na przestrzeni lat fundusz udowodnił swoją skuteczność i stabilność.

Fundusz istnieje od 18 lutego 2002 roku i w tym czasie zdążył zdobyć zaufanie inwestorów i potwierdzić swoją skuteczność nawet w najcięższych warunkach rynkowych. Szczególnie warto podkreślić zachowanie funduszu w czasie kryzysów giełdowych, czyli w 2008 oraz 2011 roku, gdy w znacznym stopniu pozwolił inwestorom uniknąć wysokich strat. Jego wynik w tych latach to odpowiednio -3,9% oraz -1,87%. Dla porównania bezpośrednia inwestycja w akcje należące do polskiego indeksu WIG20 zakończyła się wynikiem -47,75% w 2008 r. oraz -21,85% w 2011 r. Przez cały okres istnienia fundusz zyskał +164,66%, w tym samym okresie WIG20 zyskał +51,95%.

Wykres 1. Wyniki historyczne funduszu Ethna–AKTIV (A) na tle indeksu WIG20Wyniki historyczne funduszu Ethna–AKTIV (A) na tle indeksu WIG20.png

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie serwisu Bloomberg, dane za okres 18.02.2002 do 30.10.2015

Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, obligacje
i w ograniczonym stopniu akcje, stosując się do następujących zasad:

a)     Depozyty terminowe i rynek pieniężny

w zależności od sytuacji rynkowej fundusz może w nich ulokować do 100% aktywów.

b)     Obligacje rządowe i korporacyjne

starannie wyselekcjonowane z różnych sektorów i krajów na podstawie reputacji.

c)     Rynek akcji

ekspozycja nigdy nie może przekroczyć 49% aktywów. Fundusz stara się inwestować w spółki z wysoką kapitalizacją rynkową. Jednak nie wyklucza również inwestycji w spółki mniejsze.

d)     Światowy rynek walutowy

ekspozycja nie może przekroczyć 30% wartości portfela

Ethna–AKTIV (A) w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz krajów OECD.

Dwa produkty do wyboru

Konstrukcja produktów jest prosta klient partycypuje w wynikach osiąganych przez fundusz Ethna-AKTIV (A). Premia jest obliczana w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia, i jest równa wynikowi jaki osiągnął fundusz w okresie ubezpieczenia pomnożonemu przez poziom partycypacji. Wysokość partycypacji zależy natomiast od wariantu, który wybrał klient (szczegóły w tabeli). Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia, będącej procentem składki alokacyjnej podlegającej ochronie.

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wybranego produktu i wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktów, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Tabela 1: Dostępne warianty produktów

 

 

Poziom ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

Czas trwania

Poziom udziału w wyniku funduszu (partycypacja)

Precyzyjna Strategia IV

 

100%

4 lata

35% - 75%*

Precyzyjna Strategia III

Wariant 95

95%

3,5 roku

80% - 120%*

Wariant 90

90%

3,5 roku

110% - 150%*

*Ostateczny poziom partycypacji zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w polisie.

 

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 9 listopada do 18 grudnia 2015.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 900 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o.